EN TH

ข่าว

แจ้งการจ่ายเงินปันผล/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี/การซื้อสินทรัพย์

กลับหน้าข่าว 25 ธันวาคม 2550

Ref: COR:MS/EL07032t/pc

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี / การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น/การซื้อสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติดังนี้

1. รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

2. อนุมัติเพื่อเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชี 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในรอบปีบัญชีนี้ และจ่ายเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จำนวน 0.75 บาท ต่อหุ้น ดังนั้นในส่วนที่เหลืออีก 0.90 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และได้อนุมัติ การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

3. อนุมัติการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ก่อน
หลัง
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะ พิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควรได้

การปรับเปลี่ยนนโยบายจะมีผลบังคับใช้นับจากงบการเงินปี 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

...ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07032t/pc

 

4. รับทราบการไม่ประสงค์จะเสนอตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งของกรรมการบริษัทฯ ของ นายแลนซ์ เดพิว ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการได้เสนอชื่อ นางโจอี้ ฮอร์น เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายแลนซ์ เดพิว กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ยังมีกรรมการอีก 3 ท่าน ที่ได้รับการ เสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต และ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

5. อนุมัติให้เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน
ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร 8 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 525,000 บาทต่อ เดือน ทั้งนี้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น โบนัส หุ้น และเบี้ย ประชุม ก) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริการรวม 8 ท่าน จะได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกันกับปีปฏิทิน 2550
ข) กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นเป็น เงิน 105,000 ต่อเดือน ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการตรวจสอบ ข) กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จะไม่ได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมอีกต่อไป แต่จะได้รับค่า ตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (1.20 เท่า ของเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการ ตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง
ค) กรรมการที่เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าตอบแทนใดๆ ในรูปแบบอื่น ค) กรรมการที่เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ สรรหาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา จะได้รับเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อครั้ง (1.20 เท่าของ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา) และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาจะได้รับ เบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง

...ต่อหน้า 3/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 3
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07032t/pc

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน
ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ง) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย เดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ จากการที่ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานของ บริษัทฯ ง) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย เดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ จากการที่ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการเนื่องจากเป็นพนักงานของบริษัทฯ
  จ) จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่ายผลตอบแทน แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกัน โดยจะจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี เมื่อ กำไรสุทธิประจำปี (ไม่รวมผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) เกิน 2,000 ล้านบาท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลประจำปีใน อัตราร้อยละ 0.35 ของกำไรส่วนที่เกิน 2,000 ล้านบาท และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เท่าๆ กัน
   

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการจะมีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล นางณฐพร พันธุ์อุดมและนายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งสำนักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ งวดบัญชี 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,965,000 บาท '

7. อนุมัติให้ซื้อเรือสั่งต่อใหม่ จำนวน 4 ลำ จาก PT PAL INDONESIA (PERSERO) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,568,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับ 5,319,495,680 บาท ขนาดของรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 18.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แล้วจะมีขนาดของรายการรวมร้อยละ 59.62 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จึงเข้าข่ายรายการ ประเภทที่ 1 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงาน และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที

...ต่อหน้า 4/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 4
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07032t/pc

 

โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี 1 และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ โดยวาระ ดังกล่าวจะต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้รายละเอียดของรายการดังกล่าวอยู่ในสารสนเทศแนบท้ายรายงานฉบับนี้

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ราคายุติธรรม และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ต่อรายการดังกล่าว

ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการข้อที่ 1 - 7 รวมทั้งวาระอื่นๆ จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุม ใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบหรืออนุมัติต่อไป ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในวัน ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนเสร็จสิ้นการประชุม

8. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เดอะ อโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

8.1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550

8.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบบัญชี 2550

8.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งรายงานของ ผู้สอบบัญชี

8.4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

8.5 พิจารณาจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2550 การจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

8.7 พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

...ต่อหน้า 5/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 5
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07032t/pc

 

8.8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

8.9 พิจารณาและอนุมัติการซื้อเรือสั่งต่อใหม่จำนวน 4 ลำ จาก PT PAL INDONESIA (PERSERO)

8.10 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

 

(น.ส. นุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

Attachments

  • 20071225_ttaT2.pdf (Size: 97,849 bytes)