EN TH

ข่าว

Macquarieใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เมอร์เมดสำรองไว้ 18ล้านหุ้น

กลับหน้าข่าว 25 ตุลาคม 2550

Ref: COR:MS/EL07027e/ms

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เมอร์เมดสำรองไว้จำนวน 18,000,000 หุ้นโดย Macquarie

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูล เลขที่ COR:MS/EL07023t/ms ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง รายงานผลการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลข อ้างอิงข้างต้นนั้น ได้ระบุว่าMacquarie Securities (Singapore) Pte Limited ("Macquarie") ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ยืมหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น มาจาก บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จำกัด ("TCL HK") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เดิมของเมอร์เมด เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่เกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย อย่างไรก็ตามหลังจากที่หุ้น ของเมอร์เมดได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์แล้ว ราคาหุ้นของเมอร์เมด ในตลาดหลักทรัพย์มีราคาสูงกว่าราคาที่เสนอขายจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ดังนั้น Macquarie จึงไม่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์คืน (stabilisation) ให้กับ TCL HK

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 Macquarie ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เมอร์เมดได้สำรองไว้เพื่อ Macquarie จำนวน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น เต็มจำนวน ซึ่งจะทำให้เมอร์เมดต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก จำนวน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น ให้กับ Macquarie และเมอร์เมดจะดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 523,205,340 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนห้าพันสามร้อยสี่สิบ บาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 523,205,340 (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนห้าพันสามร้อยสี่สิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เป็น 541,205,340 บาท (ห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าพัน สามร้อยสี่สิบบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 541,205,340 (ห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าพันสามร้อย สี่สิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท หลังจากที่เมอร์เมดได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น ให้แก่ Macquarie แล้ว ภายในวันเดียวกัน Macquarie จะทำการส่งมอบหุ้นจำนวน 18,000,000 หุ้นดังกล่าว คืนให้กับ TCL HK ทั้งนี้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของเมอร์เมดต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเมอร์เมดก่อนการเพิ่มทุนชำระแล้ว เท่ากับ ร้อยละ 57.19 (โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน TCL HK) และหลังจากที่เมอร์เมดออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น แล้วจะเท่ากับร้อยละ 55.29

...ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07027t/pc

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเมอร์เมดก่อนและหลังทำการเพิ่มทุนชำระแล้ว

ก่อน
หลัง
ก) บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
36.62
35.40
ข) บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จำกัด
20.57
19.89
ค) กองทุนรวมเพื่อการร่วมลงทุน
15.59
15.07
ง) อื่นๆ
27.21
29.64
รวม
100.00
100.00

ขนาดของรายการจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเมอร์เมดได้ลดลงจากการที่ Macquarie ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เมอร์เมดสำรองไว้ คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย หลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เท่ากับ 13,426,754,734 บาท)

เมื่อรวมรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 


(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

(น.ส. นุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

หมายเหตุ
ข้อมูลของเมอร์เมดที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์สามารถดูได้ที่

http://info.sgx.com/webcorannc.nsf/new+announcement+last+3+months+by+ company+name?OpenView&RestrictToCategory=MMERMAID+MARITIME+PUBLIC+CO+LTD

Attachments

  • 20071025_ttaT1.pdf (Size: 75,501 bytes)