EN TH

ข่าว

รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

กลับหน้าข่าว 24 ตุลาคม 2550

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07026t/py

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการขายเรือ ทอร์ ไทรอัมพ์ ในนามบริษัท ทอร์ ไทรอัมพ์ ชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้ขาย: บริษัท ทอร์ ไทรอัมพ์ ชิปปิ้ง จำกัด
ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเรือ: Th. Jacobsen & Co. AS, Norway
ผู้ซื้อในวันส่งมอบเรือ : Jaco Triumph Shipping Ltd., Marshall Islands (ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิการซื้อเรือและเป็นบริษัทย่อยของ Th. Jacobsen & Co AS, Norway)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: ไม่มี

2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายไป
เรือ ทอร์ ไทรอัมพ์ เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป ขนาดระวางบรรทุก 23,245 เดทเวทตัน สร้างในปี พ.ศ. 2530

3. ลักษณะของรายการ
ราคาขายเรือ ทอร์ ไทรอัมพ์ เท่ากับ 12,300,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สิบสองล้านสามแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 418,759,650 บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้า สิบบาท) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 34.0455 บาท) โดยที่ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

4. มูลค่าตามบัญชีของเรือทอร์ ไทรอัมพ์ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2550 เป็นเงินประมาณ 216.37 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายเรือลำดังกล่าวและค่านายหน้า แล้ว จะได้กำไรในทางบัญชีจากการขายเรือลำนี้ประมาณ 196.70 ล้านบาท

หลังจากขายเรือ ทอร์ ไทรอัมพ์แล้ว กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะเหลือ 44 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 28,256 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 18.06 ปี

...ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07026t/py

 

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การขายเรือเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ และเพิ่มขนาด ระวางบรรทุกเฉลี่ยของกองเรือ คณะกรรมการของบริษัท ทอร์ ไทรอัมพ์ ชิปปิ้ง จำกัด จึงเห็นควรให้ขายเรือดังกล่าว โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายเรือมาเพื่อการสั่งต่อเรือใหม่ ตามโครงการสั่งต่อเรือใหม่ของบริษัทฯ หรือเพื่อการซื้อเรือมือสองที่มี อายุน้อยลง

6. ขนาดของรายการ
เงินที่ได้รับจากการขายเรือ ทอร์ ไทรอัมพ์ คิดเป็นเงินรวม 12,300,000 ดอลลาร์สหรัฐ อเมริกา (สิบสองล้านสามแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 418,759,650 บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาท) (อัตรา แลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 34.0455 บาท) ขนาดของรายการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เท่ากับ 25,327,855,829 บาท)

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการจำหน่ายสินทรัพย์อื่น ๆ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การทำรายการในครั้งนี้ไม่ เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

7. วันที่ส่งมอบเรือให้ผู้ซื้อ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)


(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)

กรรมการผู้จัดการ

(น.ส. นุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20071024_ttaT2.pdf (Size: 72,810 bytes)