EN TH

ข่าว

รายงานผลการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของ MMPLC

กลับหน้าข่าว 15 ตุลาคม 2550

Ref: COR:MS/EL07023t/ms

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง รายงานผลการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้รับทราบเกี่ยวกับการนำบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศสิงคโปร์นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานในนามบริษัท เมอร์เมด ว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เมอร์เมดได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่นักลงทุนและสรุปราคาหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เสร็จสิ้นแล้ว โดยมี รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
2. การเสนอขาย : เสนอขายให้ผู้ลงทุนต่างประเทศ เป็น สกุลเงินต่างประเทศ
3. จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด : หุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 140,000,000 หุ้น
4. ราคาเสนอขายต่อหุ้น : หุ้นละ 1.56 ดอลลาร์สิงคโปร์
5. จำนวนเงินรวมที่ได้จากการเสนอขายหุ้น : 218,400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
6. การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Shares) : นอกเหนือจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 140,000,000 หุ้น ซึ่งเมอร์เมดจัดสรรให้ผู้จองซื้อ ยังมีหุ้นสามัญอีก 18,000,000 หุ้น ซึ่ง Macquarie Securities (Singapore) Pte Limited ("Macquarie") ในฐานะผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ยืม มาจาก บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จำกัด ("TCL HK") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ เมอร์เมด เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่

...ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07023t/ms

 

 

เกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย ทั้งนี้ เมื่อหุ้นของ เมอร์เมดเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศสิงคโปร์ ("ตลาดหลักทรัพย์") แล้ว หาก ราคาหุ้นของเมอร์เมดในตลาดหลักทรัพย์สูงกว่าราคา ที่เสนอขาย จะไม่มีการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (stabilisation) คืนให้แก่ TCL HK แต่ Macquarie จะใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เมอร์เมดสำรองไว้ ซึ่งจะทำให้เมอร์เมดออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 18,000,000 หุ้น และ Macquarie จะนำไป ส่งมอบให้แก่ TCL HK อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาหุ้น ของเมอร์เมดในตลาดหลักทรัพย์มีราคาต่ำกว่าราคา เสนอขาย Macquarie จะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จนครบจำนวน 18,000,000 หุ้น หรือจนครบระยะ เวลา 30 วัน เพื่อส่งมอบให้กับ TCL HK

ทั้งนี้ เมอร์เมดจะรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นของ Macquarie เพื่อส่งมอบให้กับ TCL HK เมื่อ ทราบผลแล้ว

7. ทุนจดทะเบียนของเมอร์เมดก่อนการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทุนชำระแล้วของเมอร์เมดก่อนการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน :

674,537,393 บาท แบ่งออกเป็น 674,537,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

383,205,340 บาท

8. ทุนจดทะเบียนของเมอร์เมดหลังการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน :

ทุนชำระแล้วของเมอร์เมดหลังการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน :

674,537,393 บาท แบ่งออกเป็น 674,537,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

523,205,340 บาท (ไม่รวมหุ้นที่เมอร์เมดสำรองไว้ 18,000,000 หุ้น)

9. สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเมอร์เมด ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน : ร้อยละ 78.09 (ทั้งการถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 50.00 และทางอ้อมผ่านบริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จำกัด ร้อยละ 28.09)

...ต่อหน้า 3/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 3
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07023t/ms

 

10. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเมอร์เมดหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ไม่รวมหุ้นที่เมอร์เมดสำรองไว้ 18,000,000 หุ้น)  
ร้อยละของทุนชำระแล้ว
ก) บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
36.62
ข) บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จำกัด
20.57
ค) กองทุนรวมเพื่อการร่วมลงทุน
15.59
ง) อื่นๆ
27.21
รวม
100.00
11. วันที่คาดหมายว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ขนาดของรายการจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเมอร์เมดได้ลดลงหลังจากการเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนของเมอร์เมด (หาก Macquarie ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เมอร์เมดสำรองไว้ 18,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และจะคิดเป็นร้อยละ 4.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 หาก Macquarie ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เมอร์เมดสำรองไว้ 18,000,000 หุ้น (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เท่ากับ 13,426,754,734 บาท)

เมื่อรวมรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ
(น.ส. นุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20071015_ttaT1.pdf (Size: 74,751 bytes)