EN TH

ข่าว

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

กลับหน้าข่าว 25 กันยายน 2550

Ref: COR:MS/EL07022t/ms

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เสนอ ขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169,800,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินจำนวน 169,800,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และได้ดำเนินการ ออกหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วในวันที่ 24 กันยายน 2550 หุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทฯ ออกในครั้งนี้ชื่อ หุ้นกู้แปลงสภาพ "US$ 169,800,000 2.50 per cent. Convertible Bonds due 2012"

นอกจากนี้ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading Limited) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ ดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 


(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20070925_ttaT1.pdf (Size: 72,192 bytes)