EN TH

ข่าว

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กลับหน้าข่าว 18 กันยายน 2550

Ref: COR:MS/EL07018t/py

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกลับเข้ารับ ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อของกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1) นายบียอร์น ออสตรอม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2) ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ
3) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ

หลังจากการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1) นายบียอร์น ออสตรอม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
2) ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
3) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
4) นายสุวินย์ เจนศิริกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

สำหรับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิม

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 


(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ


(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20070918_ttaT1.pdf (Size: 63,170 bytes)