EN TH

ข่าว

แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์

กลับหน้าข่าว 17 กรกฎาคม 2550

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07014t/ms

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง : แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยให้ทราบว่า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่http://www.thoresen.com/home/investor.html ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ
(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • EL07014t.pdf (Size: 61,727 bytes)