EN TH

ข่าว

แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการของเมอร์เมดในโครงการ ESOP

กลับหน้าข่าว 16 กรกฎาคม 2550

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07013t/ms

วันที่ 13 กรกฎาคม 2550

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) ของ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท เมอร์เมด") ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 นั้น

บริษัทขอแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการของกลุ่มบริษัท เมอร์เมด ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.5 ของ ESOP Scheme ที่ได้เปิดเผยแล้ว ดังนี้

ข้อ 3.5 รายชื่อกรรมการของกลุ่มบริษัท เมอร์เมด ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
(หน่วย)
ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิทั้งหมด
นายเดวิด ซิมป์สัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
996,335
26
นายมาร์ค เซฟเพิร์ด กรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
613,130
16
นายแมกเน่ โฮฟเดน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) จำกัด และผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการบริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด
536,490
14

............ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07013t/ms

ทั้งนี้ นายแมกเน่ โฮฟเดน ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด โดยได้แจ้งรายละเอียดในข้อ 3.6 ของ ESOP Scheme แล้ว และขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ นายแมกเน่ โฮฟเดน ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการของบริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) จำกัด ซึ่ง นายแมกเน่ได้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

---------------------------
(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ
----------------------------
(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • EL07013t.pdf (Size: 75,392 bytes)