EN TH

ข่าว

สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อเรือใหม่จำนวน 2 ลำ

กลับหน้าข่าว 21 ธันวาคม 2549

Ref:  COR:MS/EL06022t/ms
                                           วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549


เรื่อง    สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อเรือใหม่จำนวน 2 ลำ
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานว่า บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง
พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง
สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนาม
ในสัญญาสั่งต่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาด Handymax ในราคาลำละ 4,085,000,000 เยน
(สี่พันแปดสิบห้าล้านเยน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

        1. วันเดือนปี ที่ทำรายการ
           บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด
           ได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใหม่จำนวนรวม  2 ลำ เมื่อวันที่ 20
           ธันวาคม พ.ศ. 2549

        2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
           ผู้ซื้อ        บริษัท บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด และ
                      บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด
           ผู้ขาย       Sumitomo Corporation, Japan ("Sumitomo")
           ผู้สร้างเรือ   Oshima Shipbuilding Co., Ltd., Japan  ("Oshima")
           ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย - ไม่มี
           ความสัมพันธ์ระหว่างและผู้ซื้อกับผู้สร้างเรือ - ไม่มี

        3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ
           ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ระหว่าง Sumitomo กับบริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง
           พีทีอี ลิมิเต็ด  และกับบริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด และ Sumitomo ซึ่งทำหน้าที่
           เป็นฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้กับ Oshima ได้ให้ Oshima เป็นผู้สร้างเรือรวมทั้งส่วนควบ
           อุปกรณ์ของเรือที่อู่ต่อเรือของ Oshima ในประเทศญี่ปุ่นและให้เป็นผู้ส่งมอบเรือบรรทุกสินค้า
           เทกอง 2 ลำที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยมีขนาดระวางบรรทุกต่อลำ 53,350 เดทเวทตัน ประเภท
           semi-open box-shaped bulk carriers หลังจากบริษัททั้งสองได้รับมอบเรือแล้วจะนำ
           เรือปล่อยให้เช่าเหมาลำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ

                                                                   ...ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2                                              เลขที่เรื่อง COR:MS/EL06022t/ms

           เรือที่สั่งต่อขึ้นใหม่โดยมีบริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด เป็นเจ้าของนั้นคาดว่าจะ
           รับมอบเรือดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2552  และเรืออีกหนึ่งลำที่บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง
           พีทีอี ลิมิเต็ด เป็นเจ้าของนั้นคาดว่าจะรับมอบเรือดังกล่าวได้ภายในเดือนกันยายน 2554

           บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด และ บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด
           เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยทั้งสองบริษัทมีทุนจดทะเบียนและ
           ชำระแล้วบริษัทละ 5,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
           เมื่อจะมีการชำระเงินค่ามัดจำการต่อเรือเป็นงวดๆ ให้แก่ Sumitomo

        4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน/มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ
           ราคาเรือต่อลำเท่ากับ 4,085,000,000 เยน (สี่พันแปดสิบห้าล้านเยน) ดังนั้นราคารวมของ
           เรือ 2 ลำ จะเท่ากับ 8,170,000,000 เยน (แปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเยน) หรือเทียบ
           เป็นเงินไทยประมาณ 2,482,454,500 บาท (สองพันสี่ร้อยแปดสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พัน
           ห้าร้อยบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เยน เท่ากับ 0.30385 บาท

   งวดชำระเงิน   บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด    บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด

       1        ชำระเงินจำนวน 408,500,000 เยน     ชำระเงินจำนวน 408,500,000 เยน
                ภายใน 3 วันทำการหลังวันเซ็นสัญญา      ภายใน 3 วันทำการหลังวันเซ็นสัญญา

       2        ชำระเงินจำนวน 408,500,000 เยน     ชำระเงินจำนวน 408,500,000 เยน
                ในเดือน มีนาคม 2554                ในวันที่ 20 ธันวาคม 2550

       3        ชำระเงินจำนวน 408,500,000 เยน     ชำระเงินจำนวน 408,500,000 เยน
                ในเดือน มิถุนายน 2554               ในเดือน สิงหาคม 2552

       4        ชำระเงินจำนวน 2,859,500,000 เยน   ชำระเงินจำนวน 408,500,000 เยน
                ในวันส่งมอบเรือ ซึ่งคาดว่าประมาณเดือน   ในเดือน พฤศจิกายน 2552
                กันยายน 2554
       5        -                                ชำระเงินจำนวน 2,451,000,000 เยน
                                                 ในวันส่งมอบเรือ ซึ่งคาดว่าประมาณเดือน
                                                 ธันวาคม 2552


                                                                   ...ต่อหน้า 3/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 3                                              เลขที่เรื่อง COR:MS/EL06022t/ms

           ราคาเรือดังกล่าว รวมการปรับปรุงรายละเอียดของเรือหลายประการให้ดีกว่าเรือตามมาตรฐาน
           ที่ Oshima สร้าง ซึ่งจะทำให้เรือมีการใช้งานได้นานขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า
           และความน่าสนใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

           ขนาดของรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.71 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย
           เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 (มูลค่าสินทรัพย์
           รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
           พ.ศ. 2549 เท่ากับ 23,168,270,363 บาท)

           เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
           จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้วจะมีขนาดของรายการรวมร้อยละ 22.13 ของมูลค่า
           สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30
           กันยายน พ.ศ. 2549 การเข้าทำรายการในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
           จึงเข้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
           วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
           ซึ่งบริษัทฯจะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที และจัดส่งหนังสือ
           แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

        5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
           เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ ตามที่ทำกับบุคคล
           ภายนอก (arm's length negotiations) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยราคาเรือที่ซื้อนี้
           เป็นราคาตลาด ณ ปัจจุบันของเรือขนาด Handymax ที่เป็นเรือใหม่

        6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
           เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) จะรวมถึงการเป็น
           เจ้าของเรือเดินทะเลและการให้เช่าเหมาลำ ซึ่งจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาด
           Handymax ดังนั้นการซื้อเรือใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะให้กองเรือมี
           เรือที่ทันสมัยและมีอายุน้อย เพื่อเสริมความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น


                                                                   ...ต่อหน้า 4/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 4                                             เลขที่เรื่อง COR:MS/EL06022t/ms

           ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือทั้งสิ้น 45 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและ
           เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และกำลังรอรับมอบเรือมือสองอีก 1 ลำในเดือนมกราคม 2550
           และถ้าหากรวมรายการการซื้อเรือในครั้งนี้แล้ว กองเรือของโทรีเซนจะมีเรือใหม่ 2 ลำที่จะ
           รับมอบในปี 2552 และ 2554

        7. แหล่งเงินทุนที่ใช้
           ราคาเรือที่ซื้อนี้จะจ่ายเป็นเงินเยน ทั้งนี้ เงินที่จะนำมาชำระค่าซื้อเรือส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้
           สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากธนาคารต่างประเทศ  และอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินทุนของบริษัท
           ทั้งสอง

        8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
           คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่เป็นธรรมและ
           สมเหตุสมผลตามสภาวะตลาดในปัจจุบัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด
           บริษัทฯ เชื่อว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงกองเรือ โดยเรือใหม่ที่จะ
           รับมอบนี้จะเข้ามาแทนที่เรือเก่าๆ ที่อาจปลดระวางในอนาคต นอกจากนี้จะทำให้บริษัทฯ มี
           ความแข็งแกร่งทางการตลาดโดยมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่ทันสมัย (modern
           open-hatch boxed shaped vessels)

        9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
           คณะกรรมการบริษัทฯ
          -  ไม่มี -

                                     ขอแสดงความนับถือ
                         บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
                     (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)      (น.ส. นุช กัลยาวงศา)
                         กรรมการผู้จัดการ       ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี