EN TH

ข่าว

รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

กลับหน้าข่าว 16 พฤษภาคม 2549

เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL06021t/ms

                                           วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

เรื่อง    รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย
เรียน    คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการขายเรือ นิโก้ สัตหีบ ในนามบริษัท
เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด [ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.      รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย
        ผู้ขาย: บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด
        ผู้ซื้อ:  Vastalux Sdn Bhd., Malaysia
        ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย:  ไม่มี

2.      รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายไป

        ชื่อเรือ         ประเภทเรือ           กำลังขับเคลื่อน        ปีที่สร้างเรือ
      นิโก้ สัตหีบ      เรือส่งกำลังบำรุง        3132  กิโลวัตต์        พ.ศ. 2518
                   (supply vessel)

3.      ลักษณะของรายการ
        ราคาขายเรือนิโก้ สัตหีบ เท่ากับ 3,250,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สามล้านสองแสนห้าหมื่น
        ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 118,365,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสาม
        แสนหกหมื่นห้าพันบาท) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 36.42 บาท) โดยที่
        ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน รายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.51 ของมูลค่าสินทรัพย์
        รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
        พ.ศ. 2549 (สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
        ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 เท่ากับ 23,168,270,363 บาท)

4.      มูลค่าตามบัญชีของเรือที่ขาย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป็นเงินประมาณ 105.02
        ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายเรือลำดังกล่าวและค่านายหน้าแล้ว จะได้กำไรในทาง
        บัญชีจากการขายเรือประมาณ  12.48 ล้านบาท

5.      ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        เนื่องจากเรือนิโก้ สัตหีบ มีอายุ 31 ปี และมีสภาพที่ไม่คุ้มค่ากับการนำเรือมาใช้งานต่อไป คณะ
        กรรมการของบริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด จึงเห็นควรให้ขายเรือดังกล่าว โดยจะนำเงิน
        ที่ได้จากการขายเรือมาใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

                                                         ............ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2                                               เลขที่เรื่อง COR:MS/EL06021t/ms

6.      วันที่ส่งมอบเรือให้ผู้ซื้อ
        วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

7.      รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด
        บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (ถือ
        หุ้นอยู่ร้อยละ 51) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 212,400,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
        212,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

        ปัจจุบัน บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด เป็นเจ้าของและบริหารเรือทั้งหมดสองลำ เพื่อให้
        บริการในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ได้แก่ เรือนิโก้ สัตหีบ และ
        เรือนิโก้ แบงค็อก

        เรือนิโก้ สัตหีบเป็นเรือที่ใช้บรรทุกและขนส่งอุปกรณ์ เสบียง และอะไหล่ จากฝั่งไปยังแท่นขุดเจาะ/
        เรือขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกลางทะเล และยังใช้สำหรับเป็นเรือที่พักของลูกเรือ

        หลังจากขายเรือ นิโก้ สัตหีบแล้ว บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด จะเหลือเรือทั้งสิ้นหนึ่งลำ
        คือ เรือ นิโก้ แบงค็อก

       เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของบริษัท
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

                                     ขอแสดงความนับถือ
                           บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
                     ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต   ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
                          ประธานกรรมการ             กรรมการผู้จัดการ