EN TH

ข่าว

รับรองงบการเงินไตรมาสที่ 2/แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

กลับหน้าข่าว 15 พฤษภาคม 2550

Ref: COR:MS/EL07010t/pc

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง รับรองงบการเงินไตรมาสที่ 2 / แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติดังนี้

1. รับรองงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 หุ้นละ 0.75 บาท ให้แก่หุ้นสามัญจำนวน 643,684,422 หุ้น ที่มีชื่ออยู่ใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงิน ปันผลในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

------------------------------
(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ

------------------------------
(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ