EN TH

ข่าว

รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

กลับหน้าข่าว 02 พฤษภาคม 2550

เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL07008/pc

                                             วันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2550

เรื่อง    รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย
เรียน    คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการขายเรือ นิโก้ แบงค็อก ในนามบริษัท
เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) [ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)] โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย
   ผู้ขาย: บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด
   ผู้ซื้อ: Lewek Scarlet Shipping Pte. Ltd., Singapore
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: ไม่มี

2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายไป

ชื่อเรือ              ประเภทเรือ            กำลังขับเคลื่อน          ปีที่สร้างเรือ
นิโก้ แบงค็อก      เรือส่งกำลังบำรุง         1940 x 2 กิโลวัตต์       พ.ศ. 2526
                (supply vessel)

3. ลักษณะของรายการ
   ราคาขายเรือนิโก้ แบงค็อก เท่ากับ 4,415,744 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ด
   ร้อยสิบสี่ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 159,177,414.98 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
   ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) โดยที่ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ
   ปัจจุบัน รายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของ มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
   จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย
   เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 23,679,430,441
    บาท)

4. มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่ขายไป
   มูลค่าตามบัญชีของเรือนิโก้ แบงค็อก เป็นเงินประมาณ 157.51 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
   ขายเรือลำดังกล่าวและค่านายหน้าแล้ว จะขาดทุนในทางบัญชีจากการขายเรือประมาณ  2.88 ล้านบาท
   อันเนื่องมาจากการแข็งตัวของค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
                                                       ............ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2                                                เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07008t/pc

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   เนื่องจากเรือนิโก้ แบงค็อก จัดอยู่ในประเภทเรือส่งกำลังบำรุงแบบมาตรฐานทั่วไป  บริษัท เมอร์เมด
   มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)  จึงเห็นควรแก่เวลาที่จะเลิกใช้งานเรือดังกล่าวและปิดกิจการของบริษัท
   เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด โดย บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) วางกลยุทธ์ที่จะเป็น
   เจ้าของเรือให้บริการนอกชายฝั่ง สำหรับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ (offshore vessels) ที่มีคุณสมบัติ
   พิเศษและมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการของบริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด  จึงเห็นควรให้
   ขายเรือดังกล่าว และเงินที่ได้จากการขายเรือ ทางบริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด ได้นำไปฝาก
   ไว้กับธนาคารและจะดำเนินการคืนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด หลังจากที่บริษัท
   เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด ปิดกิจการลง

6. วันที่โอนกรรมสิทธิ์เรือให้ผู้ซื้อ
   บริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์เรือนิโก้ แบงค็อก ให้กับผู้ซื้ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
   2550

7. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด
   บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
   โดยบริษัท เมอร์เมด  มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51  มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
   212,400,000 (สองร้อยสิบสองล้านสี่แสน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 212,400 (สองแสนหนึ่งหมื่น
   สองพันสี่ร้อย) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

   ปัจจุบัน บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด เป็นเจ้าของและบริหารเรือทั้งหมดหนึ่งลำ คือ เรือนิโก้
   แบงค๊อก หลังจากขายเรือ นิโก้ แบงค็อก แล้ว บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จำกัด จะปิดกิจการ

       เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของบริษัท
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

                                   ขอแสดงความนับถือ
                       บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
                     ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต     นางสาวนุช กัลยาวงศา
                       กรรมการผู้จัดการ      ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน