EN TH

ข่าว

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

กลับหน้าข่าว 29 มกราคม 2550

 F24-3
                 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

        ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2550
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง
เนื่องจากครบวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ คือ

        1. ดร. ศิริ การเจริญดี
        2. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์

        มีผลให้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2550

        1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :
           ประธานกรรมการตรวจสอบ    นายบียอร์น ออสตรอม
                                   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 9 เดือน 16 วัน
           กรรมการตรวจสอบ          ดร. ศิริ การเจริญดี
                                   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 9 เดือน 16 วัน
           กรรมการตรวจสอบ          นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์
                                   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 9 เดือน 16 วัน
           เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   นายสุวินย์ เจนศิริกุล

        2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
           ดังต่อไปนี้
           1. การพิจารณาว่ากระบวนการรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเพียงพอ น่าเชื่อถือและมี
              ความเป็นกลางหรือไม่ โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบ
              จัดเตรียมรายงาน การเงินรายไตรมาสและรายปี
           2. การทบทวนว่าระบบควบคุมภายใน และหน้าที่การตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมี
              ประสิทธิภาพหรือไม่ โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้สอบบัญชีภายใน เพื่อให้
              มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในและหน้าที่ในการตรวจสอบภายในเพียงพอ
           3. การพิจารณาว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพียงพอหรือไม่ และการจัดการให้มั่นใจว่า
              การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนโยบายภายในของ
              บริษัทฯ
           4. การพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดการให้มั่นใจว่าไม่มีการขัดแย้งด้าน
              ผลประโยชน์ โดยนำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
              ด้วย
           5. การพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดจน
              ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
           6. การพิจารณารายงานผู้สอบบัญชี และคำแนะนำที่ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้สอบบัญชีภายในนำ
              เสนอ ตลอดจนติดตามการนำคำแนะนำดังกล่าวไปปฏิบัติ
           7. การพิจารณาและการแนะนำการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
              โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี ความเพียงพอของทรัพยากร ระดับการสอบบัญชี
              และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สอบบัญชีบริษัทฯ
           8. การพิจารณาและการแนะนำเรื่องการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้ายหรือปลดผู้จัดการแผนก
              ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ออก
           9. การดูแลเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการเป็นผู้มอบหมาย หรือเรื่องอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
              ประเทศไทยหรือกฎหมายกำหนด

           ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ
                      ลงชื่อ ____________________________ ประธานกรรมการ
                           (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)                      ลงชื่อ ____________________________ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน
                               (นางสาวนุช กัลยาวงศา)