EN TH

ข่าว

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

กลับหน้าข่าว 26 มกราคม 2550

Ref:  COR:MS/EL07004t/ms

                                          วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2550

เรื่อง    การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 12.30 น. ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทน
กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

        รายชื่อของกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบวาระการเป็น
กรรมการบริษัทฯ ได้แก่

              ชื่อ-นามสกุล                        ตำแหน่ง
1) นายสมพงส์ ธนะโสภณ                       กรรมการตรวจสอบ
2) พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์                  กรรมการตรวจสอบ

        รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบทั้งสอง
ท่านดังกล่าวข้างต้นได้แก่

              ชื่อ-นามสกุล                         ตำแหน่ง
1) ดร. ศิริ การเจริญดี                        กรรมการตรวจสอบ
2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์                   กรรมการตรวจสอบ

        บริษัทฯ ได้แนบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(แบบ F24-3) มาพร้อมกันนี้

                                       ขอแสดงความนับถือ
                            บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

                     (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)   (นางสาวนุช กัลยาวงศา)
                            ประธานกรรมการ        ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน