EN TH

ข่าว

รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

กลับหน้าข่าว 23 มกราคม 2550

เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL07002t/ms

                                               วันที่  22  มกราคม 2550

เรื่อง    รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย
เรียน    คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการขายเรือ เฮอร์มิส ในนามบริษัท
เฮอร์มิส ชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย
   ผู้ขาย:    บริษัท เฮอร์มิส ชิปปิ้ง จำกัด
   ผู้ซื้อ:     Shasta Shipping Ltd., Gibraltar
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย:  ไม่มี

2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายไป
   เรือเฮอร์มิส เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป  ขนาดระวางบรรทุก 15,240 เดทเวทตัน สร้างในปี
   พ.ศ. 2520

3. ลักษณะของรายการ
   ราคาขายเรือเฮอร์มิส  เท่ากับ 1,548,430 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพัน
   สี่ร้อยสามสิบดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 55,608,457 บาท (ห้าสิบห้าล้านหกแสน
   แปดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาท) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 35.9128 บาท)
   โดยที่ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

4. มูลค่าตามบัญชีของเรือเฮอร์มิส  ณ วันที่ 22 มกราคม 2550 เป็นเงินประมาณ 25.27 ล้านบาท เมื่อ
   หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายเรือลำดังกล่าวและค่านายหน้าแล้ว จะได้กำไรในทางบัญชีจากการขาย
   เรือลำนี้ประมาณ 28.11 ล้านบาท

   หลังจากขายเรือเฮอร์มิสแล้ว กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะเหลือ 44 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย
   27,620 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 17.89 ปี

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   การขายเรือเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ และเพิ่มขนาดระวางบรรทุก
   เฉลี่ยของกองเรือ คณะกรรมการของบริษัท เฮอร์มิส ชิปปิ้ง จำกัด จึงเห็นควรให้ขายเรือดังกล่าว โดยจะ
   นำเงินที่ได้จากการขายเรือมาใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนดบางส่วน                                                                  ...ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2                                             เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07002t/ms


6. ขนาดของรายการ
   เงินที่ได้รับจากการขายเรือเฮอร์มิส  คิดเป็นเงินรวม 1,548,430 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หนึ่งล้าน
   ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  หรือเป็นเงินไทยจำนวน 55,608,457 บาท
   (ห้าสิบห้าล้านหกแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาท) (อัตราแลกเปลี่ยน 1   ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ
   35.9128 บาท) ขนาดของรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท
   โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 (สินทรัพย์
   รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
   2549 เท่ากับ 23,140,393,849 บาท)

   เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย
   เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาด
   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
   จดทะเบียน และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาด  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
   และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

7. วันที่ส่งมอบเรือให้ผู้ซื้อ
   วันที่  22 มกราคม พ.ศ. 2550

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                   ขอแสดงความนับถือ
                        บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
                (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)   (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
                       ประธานกรรมการ                กรรมการผู้จัดการ