EN TH

ข่าว

แปรสภาพบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

กลับหน้าข่าว 17 มกราคม 2550

Ref:  COR:MS/EL07001t/ms

                                          วันที่  16 มกราคม พ.ศ. 2550

เรื่อง    การแปรสภาพบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เรียน    คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานว่าบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
15 มกราคม 2550

        ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และทุนจดทะเบียนของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยทุนจดทะเบียนของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) คือ
383,205,340 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 38,320,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  ซึ่งบริษัท
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนร้อยละ
78.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

        บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้น (holding company)
โดยเป็นผู้ให้งานบริการเฉพาะทางนอกชายฝั่งซึ่งมีธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ งานบริการเกี่ยวกับวิศวกรรม
โยธาใต้น้ำ ได้แก่  การซ่อม ซ่อมบำรุง และตรวจสอบสิ่งก่อสร้างใต้น้ำ แท่นขุดเจาะที่อยู่นอกชายฝั่ง และเรือ
รวมทั้งงานบริการเกี่ยวกับเรือขุดเจาะเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง
                                       ขอแสดงความนับถือ
                           บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

                   (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)  (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
                          ประธานกรรมการ              กรรมการผู้จัดการ