EN TH

ข่าว

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี/การเลือกตั้งกรรมการ

กลับหน้าข่าว 25 ธันวาคม 2549

Ref: COR:MS/EL06025t/ms
                                               วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เรื่อง    การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น/การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   รายงาน Elcid เลขที่เรื่อง COR:MS/EL06023t/ms ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549

        ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รายงานเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.
2549 เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 26
มกราคม พ.ศ. 2550 และมีกรรมการสามท่าน ได้แก่ นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข นายสมพงส์ ธนะโสภณ
และพลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะเสนอตนเองกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งกรรมการนั้น

        คณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อนุมัติให้เสนอชื่อ ดร. ศิริ
การเจริญดี นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม และนางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านข้างต้น

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                      ขอแสดงความนับถือ
                           บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

                  (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต) (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
                        ประธานกรรมการ             กรรมการผู้จัดการ