EN TH

ข่าว

แจ้งการจ่ายเงินปันผล/การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

กลับหน้าข่าว 22 ธันวาคม 2549


Ref:  COR:MS/EL06023t/ms
                                               วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เรื่อง      แจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี / การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
เรียน      กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติดังนี้

      1.รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายนพ.ศ. 2549

          2.อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชี 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ทั้งนี้
คณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในรอบปีบัญชีนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2549
จำนวน 0.65 บาทต่อหุ้น ดังนั้นในส่วนที่เหลืออีก 0.70 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์
ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

          3.รับทราบการไม่ประสงค์จะเสนอตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งของ
กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข นายสมพงส์ ธนะโสภณ และพลเรือโทกิตติชัย
เสนาณรงค์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นที่จะถึงนี้
ทั้งนี้การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านจะประกาศให้ทราบในเร็วๆ นี้

          4.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สำหรับปีปฎิทิน พ.ศ. 2550 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,300,000บาท และคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับ
ค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,260,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อท่านเป็นจำนวนเดียวกันกับปีปฏิทิน พ.ศ. 2549

                                                                    ...ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2                                                   เลขที่เรื่อง COR:MS/EL06023t/ms

         5.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
นางณฐพร พันธุ์อุดม นางสุวรรณี ภูริปัญโญ แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำงวดบัญชี 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่าน
หนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และกำหนดค่าตรวจ
สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,186,000 บาท

           ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการข้อที่ 1 - 5 รวมทั้งวาระอื่นๆ จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบหรืออนุมัติต่อไป ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
คือผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 ตั้งแต่
เวลา 12.00 น. จนเสร็จสิ้นการประชุม

           6.กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

              6.1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อ
                  วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549
              6.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549
              6.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
                  2549 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
              6.4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ
              6.5 พิจารณาจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล
              6.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
              6.7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
              6.8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และกำหนดค่า
                  ตรวจสอบบัญชี
              6.9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)


                                    ขอแสดงความนับถือ
                       บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)                   (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)   (น.ส. นุช กัลยาวงศา)
                      กรรมการผู้จัดการ     ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี