EN TH

ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

กลับหน้าข่าว 22 ธันวาคม 2549

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                          บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

                                               ตรวจสอบ
                                             (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน
                                               งวด 1 ปี
               ปี                            2549            2548

      กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                 3,502,443       5,948,651
      กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)            5.44            9.24

  ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

       "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
        จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
        ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

       ลงลายมือชื่อ _______________________________________________________
                 ( ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต และ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต )
                            ประธานกรรมการ            กรรมการผู้จัดการ
                                   ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ