This printed article is located at http://th.thoresen.com/news.html

News

รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

กลับหน้าข่าว 26 ตุลาคม 2552

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL09035t/pc

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

เรียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการขายเรือ ทอร์ จัสมิน ในนามบริษัท ทอร์ จัสมิน ชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย
ผู้ขาย: บริษัท ทอร์ จัสมิน ชิปปิ้ง จำกัด
ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเรือ: Frankseddy Management Inc., Belize
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: ไม่มี

2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายไป
เรือทอร์ จัสมิน เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป ขนาดระวางบรรทุก 36,633 เดทเวทตัน สร้างในปี พ.ศ. 2528

3. ลักษณะของรายการ
ราคาขายเรือ ทอร์ จัสมิน เท่ากับ 5,180,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 172,650,073 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกแสนห้าหมื่น เจ็ดสิบสามบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.33013 บาท โดยที่ราคา ขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

4. มูลค่าตามบัญชีของเรือทอร์ จัสมิน รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าอู่แห้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ณ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นเงินประมาณ 93.92 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายเรือลำ ดังกล่าว และค่านายหน้าแล้วจะได้กำไรในทางบัญชีหลังหักภาษีจากการขายเรือลำนี้ประมาณ 49.81 ล้านบาท

หลังจากขายเรือ ทอร์ จัสมิน กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะเหลือ 35 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 26,862 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 18.83 ปี

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การขายเรือเป็นไปตามสถานการณ์ของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในปัจจุบัน ซึ่งเรือเก่าจะแข่งขันใน ตลาดได้น้อยลงและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานยากขึ้น คณะกรรมการของบริษัท ทอร์ จัสมิน ชิปปิ้ง จำกัด จึงเห็นควรให้ขายเรือดังกล่าว โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายเรือมาเพื่อการสั่งต่อเรือใหม่ตาม โครงการสั่งต่อเรือใหม่ของบริษัทฯ หรือเพื่อการซื้อเรือมือสองที่มีอายุน้อยลง

6. ขนาดของรายการ
เงินที่ได้รับจากการขายเรือ ทอร์ จัสมิน คิดเป็นเงินรวม 5,180,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ห้าล้าน หนึ่งแสนแปดหมื่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 172,650,073 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้าน หกแสนห้าหมื่นเจ็ดสิบสามบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.33013 บาท ขนาดของรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เท่ากับ 40,472,515,772 บาท)

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด ทะเบียน และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ เปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

7. วันที่ส่งมอบเรือให้ผู้ซื้อ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
หัวหน้ากลุ่มสายงานบัญชีและการเงิน

 

(นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัทฯ

Attachments

  • 2009-10-26_tta001T.pdf (Size: 77,978 bytes)

  • Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
    Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
    Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.