This printed article is located at http://th.thoresen.com/news.html

News

รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

กลับหน้าข่าว 27 กรกฎาคม 2552

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL09024t/py

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

เรียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการขายเรือ ทอร์ อลายอันซ์ ในนามบริษัท ทอร์ อลายอันซ์ ชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย

  ผู้ขาย: บริษัท ทอร์ อลายอันซ์ ชิปปิ้ง จำกัด
  ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเรือ: Gayard Enterprises Corp., Belize
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: ไม่มี

 2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายไป

  เรือทอร์ อลายอันซ์ เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป ขนาดระวางบรรทุก 40,940 เดทเวทตัน สร้างในปี พ.ศ. 2527

 3. ลักษณะของรายการ

  ราคาขายเรือ ทอร์ อลายอันซ์ เท่ากับ 4,500,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สี่ล้าน ห้าแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 152,236,800 บาท (หนึ่งร้อย ห้าสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.8304 บาท โดยที่ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

 4. มูลค่าตามบัญชีของเรือทอร์ อลายอันซ์ รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าอู่แห้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์และ อะไหล่ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นเงินประมาณ 91.49 ล้านบาท เมื่อหัก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายเรือลำดังกล่าวและค่านายหน้าแล้ว จะได้กำไรในทางบัญชี หลังหักภาษีจากการขายเรือลำนี้ประมาณ 59.38 ล้านบาท

  หลังจากขายเรือ ทอร์ อลายอันซ์ กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะเหลือ 38 ลำ ขนาด ระวางบรรทุกเฉลี่ย 28,564 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 19.09 ปี

 5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  การขายเรือเป็นไปตามสถานการณ์ของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในปัจจุบัน ซึ่ง เรือเก่าจะแข่งขันในตลาดได้น้อยลงและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานยากขึ้น คณะกรรมการของบริษัท ทอร์ อลายอันซ์ ชิปปิ้ง จำกัด จึงเห็นควรให้ขายเรือดังกล่าว โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายเรือมาเพื่อการสั่งต่อเรือใหม่ตามโครงการสั่งต่อเรือใหม่ ของบริษัทฯ หรือเพื่อการซื้อเรือมือสองที่มีอายุน้อยลง

 6. ขนาดของรายการ

  เงินที่ได้รับจากการขายเรือ ทอร์ อลายอันซ์ คิดเป็นเงินรวม 4,500,000.00 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (สี่ล้านห้าแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 152,236,800 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาท) โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 33.8304 บาท ขนาดของรายการ ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เท่ากับ 40,427,259,829 บาท)

  เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การทำรายการในครั้งนี้ไม่ เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

 7. วันที่ส่งมอบเรือให้ผู้ซื้อ

  วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(นางสามัณฑนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัทฯ

Attachments

 • 2009-07-27_TTA_TH.pdf (Size: 77,839 bytes)

 • Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
  Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
  Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.