This printed article is located at http://th.thoresen.com/news.html

News

รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

กลับหน้าข่าว 25 พฤษภาคม 2552

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL09020t/pc

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

เรียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการขายเรือ ทอร์ การ์เดียน ในนามบริษัท ทอร์ การ์เดียน ชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้ขาย: บริษัท ทอร์ การ์เดียน ชิปปิ้ง จำกัด
ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเรือ: Urizen Shipping Limited, Tortola, British Virgin Islands
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: ไม่มี

2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายไป

เรือทอร์ การ์เดียน เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป ขนาดระวางบรรทุก 41,876 เดทเวทตัน สร้างในปี พ.ศ. 2528

3. ลักษณะของรายการ

ราคาขายเรือ ทอร์ การ์เดียน เท่ากับ 2,570,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 87,885,005.00 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 34.1965 บาท โดยที่ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

4. มูลค่าตามบัญชีของเรือทอร์ การ์เดียน รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าอู่แห้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นเงินประมาณ 105.16 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายเรือลำดังกล่าว และค่านายหน้าแล้ว จะขาดทุนในทางบัญชีจากการขายเรือลำนี้ประมาณ 21.92 ล้านบาท

หลังจากขายเรือ ทอร์ การ์เดียน กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะเหลือ 39 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 28,881 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 19.15 ปี

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การขายเรือเป็นไปตามสถานการณ์ของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในปัจจุบัน ซึ่งเรือเก่าจะแข่งขันในตลาด ได้น้อยลงและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานยากขึ้น คณะกรรมการของบริษัท ทอร์ การ์เดียน ชิปปิ้ง จำกัด จึงเห็นควรให้ขายเรือดังกล่าว โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายเรือมาเพื่อการสั่งต่อเรือใหม่ตามโครงการสั่งต่อเรือ ใหม่ของบริษัทฯ หรือเพื่อการซื้อเรือมือสองที่มีอายุน้อยลง

6. ขนาดของรายการ

เงินที่ได้รับจากการขายเรือ ทอร์ การ์เดียน คิดเป็นเงินรวม 2,570,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สองล้านห้า แสนเจ็ดหมื่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 87,885,005.00 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปด หมื่นห้าพันห้าบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 34.1965 บาท ขนาดของรายการ ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เท่ากับ 40,427,259,829 บาท)

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และไม่เข้า ข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

7. วันที่ส่งมอบเรือให้ผู้ซื้อ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(นางสาวนุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

(นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัทฯ

Attachments

  • 2009-05-25_tta001Tt.pdf (Size: 78,436 bytes)

  • Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
    Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
    Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.