EN TH

เกี่ยวกับเราบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ที่มีพอร์ตการลงทุนอยู่ในสามกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบัน TTA ติดอยู่ใน 100 ลำดับแรกของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ TTA เป็นบริษัทที่เติบโตมาจากบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ ซึ่งก่อตั้งโดยชาวนอร์เวย์ในปี พ.ศ. 2447 กลายมาเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในระดับสากลเป็นจำนวนมาก

ในฐานะที่เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน เรามีเป้าหมายที่จะ ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้น โดยการพยายามสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เราเชื่อว่าเราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริม บริษัทที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของเรา และด้วยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีการเติบโตสูง ทั้งภายในกลุ่มธุรกิจหลักและในระดับบริษัทย่อย นอกจากนี้ เรามีเจตนารมณ์ที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนที่เรามีธุรกิจอยู่ พร้อมตอบแทนสู่สังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จในการลงทุนของเราจนถึงวันนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินงานที่รอบคอบและอย่างระมัดระวัง เราเริ่มต้นจากการลงทุนขนาดเล็กซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ จากนั้น เมื่อเรามีความมั่นใจมากขึ้น เราจึงขยายการลงทุนของเรา ตามนโยบายการลงทุนของ TTA นั้น เราจะลงทุนในธุรกิจที่มีผลประกอบการดี การมีความเติบโตสูง และการสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน