This printed article is located at http://th.thoresen.com/mdna.html

MD&A 
 
 

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในไตรมาสที่ 2/2562 รายได้เพิ่มขึ้น 9%YoY เป็น 3,680.3 ล้านบาท จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง และกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนรายได้เป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 21 และร้อยละ 24 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลาดับ กาไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 1%QoQ เป็น 672.0 ล้านบาท แต่ลดลง 11%YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง YoY เนื่องจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งมีรายการปรับปรุงของไตรมาสที่ 1/2561 แต่ถูกบันทึกเพิ่มในไตรมาสที่ 2/2561 และมีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ EBITDA ยังคงเป็นบวกอยู่ที่ 212.9 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือทาผลกาไรต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2560 โดยมีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) สูงกว่าอัตราตลาดสุทธิถึงร้อยละ 16 ถึงแม้ว่าจะลดลง YoY ส่วนกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรกลับมามีกาไรจากขาดทุนในไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและจากการดำเนินการเชิงรุกตามกลยุทธ์ทางการตลาดแบบมุ่งเน้น ทั้งนี้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งรายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA ปรับตัวดีขึ้น 25%YoY เนื่องจากจานวนวันทางานของเรือและอัตราการใช้ประโยชน์เรือเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 2/2562 ซึ่งส่วนใหญ่ถูกพิจารณาว่ายังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized) เมื่อเทียบกับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 2/2561 โดยสรุป TTA รายงานผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานปกติก่อนผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 91.7 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิ จานวน 174.3 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2562

 
ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.