EN TH

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

 
 
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่
21 สิงหาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2562
เวลา: 15:20 - 16:20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6
20 สิงหาคม 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2562
เวลา: 11:00 - 12:00 น.
ณ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอรกานต์ ชั้น 8
17 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2562
เวลา: 11:20 - 12:35 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6
15 พฤษภาคม 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2562
เวลา: 11:00 - 12:00 น.
ณ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอรกานต์ ชั้น 5
24 เมษายน 2562 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เวลา 13 : 30 น.
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ
21 มีนาคม 2562 Roadshow: SET Digital Roadshow FY2018 (for foreign investors)
เวลา : 15.00 – 15.45 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 704 อาคาร บี ชั้น 7
8 มีนาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2561
เวลา 15.20 - 16.20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6
5 มีนาคม 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 4 ปี 2561
เวลา: 11:00 - 12:00 น.
ณ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอรกานต์ ชั้น 5
วันที่ กิจกรรม สถานที่
22 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2561
เวลา 15.20 - 16.20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
15 พฤศจิกายน 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2561
เวลา: 11:00 - 12:00 น.
ณ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอรกานต์ ชั้น 5
29-30 สิงหาคม 2561 Roadshow: Thailand Focus 2018 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
23 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2561
เวลา 14.10 - 15.10 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
21 สิงหาคม 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2561
เวลา: 11:00 - 12:00 น.
ณ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอรกานต์ ชั้น 5
22 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2561
เวลา 15.20 - 16.20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
22 พฤษภาคม 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2561
เวลา: 11:00 - 12:00 น.
ณ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอรกานต์ ชั้น 5
25 เมษายน 2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เวลา 13 : 30 น.
ณ ห้อง บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
14 มีนาคม 2561 Roadshow: SET Digital Roadshow FY2017 (for foreign investors)
เวลา : 13.45 - 14.15 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม เอ1801 อาคาร เอ ชั้น 18
9 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2560
เวลา 15:20 - 16:20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
วันที่ กิจกรรม สถานที่
27 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2560
เวลา 16:30 - 17:45 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
29 สิงหาคม 2560 Roadshow: Thailand Focus 2017 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
23 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
เวลา 15.20 - 16.20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
24 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
เวลา 15.20 - 16.20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
26 เมษายน 2560 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เวลา : 13.30 น.
ณ ห้อง บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2559
เวลา 15.20 - 16.20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
วันที่ กิจกรรม สถานที่
28 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2559
เวลา 15.20 - 16.20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
2 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
เวลา 14.10 - 15.10 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
30 พฤษภาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
เวลา 15.20 - 16.20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6
24 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2558
เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
อาคาร บี ชั้น 6