This printed article is located at http://th.thoresen.com/investment.html

Investmentกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจบริการหน้าท่า

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลีอาโด”) ได้ลงทุนใน บาเรียเซเรส ในปี 2553 โดยซื้อหุ้นร้อยละ 20 จาก Yara Asia Pte. Ltd. บาเรียเซเรส คือ เจ้าของและผู้บริหารจัดการท่าเรือ Phu My ในเวียดนามใต้ท่าเรือ Phu My ตั้งอยู่ที่แม่น้ำ Thi Vai ซึ่งมีความยาวประมาณ 17 ไมล์จากทะเลเปิด และอยู่ติดกับอุตสาหกรรม Phu My ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามสำหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรถ่านหิน และปุ๋ย ซึ่งสามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 7 ล้านตันต่อปี บาเรียเซเรส ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนาด 453 เมตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้รับใบอนุญาตให้สามารถรองรับเรือสินค้าทั่วไปจากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่มีขนาดความยาวได้ถึง 12 เมตร และมีน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 80,000 เดทเวทตัน โดยสามารถรองรับ ได้ทั้งเรือประเภท Handymax, Supramax และ Panamax โดยไม่ต้องใช้เรือขนส่งขนาดเล็ก (Lighters) ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือใหญ่ก่อนเข้าท่า


ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการโลจิสติกส์และธุรกิจขนถ่ายสินค้า

บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ("CMSS") ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับ
โลจิสติกส์ รวมถึงการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง เช่น ไม้รองค้ำสินค้า การจัดหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า การให้บริการตรวจนับสินค้า ให้บริการรถยกสินค้า การใช้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมถึงการบริหารและการกระจายการส่งสินค้าในประเทศไทยนอกจากนี้ CMSS ยังให้บริการด้านการขนส่งสินค้าขึ้น /ลงเรือบรรจุและขนส่งสินค้า ไปยังเรือและผู้รับปลายทางอีกด้วย


ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด ("GTL") ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทร่วมทุน 3 ฝ่าย คือ TTA,
นายลาร์ส ชาเวสตรอร์ม และ บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ("GAC") ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 51 GTL เป็นเจ้าของคลังเก็บสินค้าขนาด 10,000 ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพื่อให้บริการโลจิสติกส์ และให้เช่าคลังเก็บสินค้าขนาด 6,000 ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประเทศไทย

GTL ให้บริการโลจิสติกส์กับบุคคลภายนอก ("3PL") ซึ่งดูแลเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้า การจัดการคลังเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศและลูกค้าข้ามชาติ ทั้งนี้ GTL มีตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และทำสัญญาทั้งระยะกลางถึงระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือกแล้ว


ธุรกิจถ่านหินและโลจิสติกส์

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย UMS ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าถ่านหินและบริการโลจิสติกส์แบบ "จากต้นทางถึงปลายทาง" (end-to-end) และ"ตรงต่อเวลา" (just-in-time) ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลัก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเรือขนส่งและท่าเทียบเรือที่ให้บริการโลจิสติกส์ในการขนส่งทางเรือและคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรสาคร (สวนส้ม) และ อยุธยา (นครหลวง)


ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมัน

ในเดือนเมษายน 2553 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ในบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด ( Petrolift Inc.) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันประเภทตัวเรือสองชั้นของอุตสาหกรรมบรรทุกน้ำมันในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท ปิโตรลิฟต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เพื่อเป็นผู้ให้บริการรับเหมาในการบรรทุกน้ำมันให้กับบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ กองเรือของปิโตรลิฟต์ ประกอบไปด้วย เรือบรรทุกและขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมจำนวน 9 ลำ และ เรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อีกหนึ่งลำ ความสามารถในการบรรทุกของกองเรือปิโตรลิฟต์ โดยรวมมีประมาณ 30 ล้านลิตรสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิง อาทิ น้ำมันปิโตรเลียม, เอธิลแอลกอฮอล์ และ สินค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สู่ท่าเรือต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์


ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด (“TTA SUEZ”) ในปี 2559 ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภค แบบครบวงจร และให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสีย โดยร่วมทุนกับ SUEZ การลงทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนในโครงการที่มีความยั่งยืนในธุรกิจน้ำดื่มและให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสียแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย


ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ไซโน แกรนด์เนส

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลีอาโด”) เข้าถือหุ้นร้อยละ 9 ในบริษัท ไซโน แกรนด์เสน ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด (“ไซโน แกรนด์เนส”)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้และอาหารกระป๋องรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์


พิซซ่า ฮัท

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (“PHC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70 ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในกิจการพิซซ่า ฮัท ในประเทศไทยจาก บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นแฟรนไชส์ซี ประกอบธุรกิจบริหารร้านพิซซ่า ฮัท ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป


ทาโก้ เบลล์

บริษัท สยามทาโก้ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 และบริษัท ซีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30 โดยบริษัท สยาม ทาโก้ ฯ ได้รับแต่งตั้ง จาก บริษัท ยัม! แบรนด์ส อิงค์ ให้เป็นผู้บริหารแฟรนไชส์ซีร้านอาหารสไตล์กึ่งเม็กซิกัน ทาโก เบลล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย


การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

เลเซอร์ เกม

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนร้อยละ 30 ในบริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด (“LGA”) โดยผ่านบริษัท เอเชีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด (“ACS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมด การลงทุนในธุรกิจนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเฟ้นหาบริษัทเริ่มต้น (Start-up) ใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูง

แวะเยี่ยมชมบริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในกลุ่มการลงทุน


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.