EN TH

คณะผู้บริหาร

  • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
  • นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
  • นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
  • นายซิกมันต์ สตรอม
  • นายวินเซ็นต์ เซียว
  • นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด
  • นายสมชาย อภิญญานุกุล
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ตำแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 31 มกราคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ) : 22.02 (รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านคัสโตเดียนแล้ว)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
พี่ชายของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 นอกจากนี้ปัจจุบัน นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของคุณประยุทธ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริยังดำรงกรรมการบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของบริษัท เนสท์เล่ เอสเอ สวิตเซอร์แลนด์ผู้ผลิตเนสกาแฟ รองประธานกรรมการบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารของบริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน และปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค จากประเทศสหรัฐอเมริกา นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น DAP 30/2004 ในปี 2547 และหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 53/2005 ในปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ตำแหน่ง :
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2560 (วันที่ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท : 22 เมษายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ) : 0.003 (ถือหุ้นผ่าน Thai NVDR)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าปลีก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแล้วถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารอาวุโสจนถึงระดับกรรมการด้านการเงินและการปฏิบัติการ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ คือ กรรมการบริหารด้านการเงินของ บริษัท จินดัล สเตนเลส จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)) ทั้งยังเคยร่วมงานกับ โดล ฟู้ด อิงค์ และเคยร่วมงานกับ ซีเกท เทคโนโลยี

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการค้า และได้รับวุฒิการเป็นผู้สอบบัญชีสอบบัญชีชั้นสูง Fellow Chartered Accountant (FCA) นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ตำแหน่ง :
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ) :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : 4.11
รวม : 4.11

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
คู่สมรสของคุณอุษณา มหากิจศิริ

ายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ นายกมลสุทธิ์ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป อีกทั้งยังเป็น CEO และผู้ก่อตั้ง มูเกนได เทมปุระและซูชิบาร์ ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ทั้งนี้ นายกมลสุทธิ์ เริ่มต้นชีวิตการทำงานในสายงานวิเคราะห์การตลาดกับบริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด เป็นเวลาหลายปี ก่อนจะย้ายไปร่วมงานกับ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในสายงานวาณิชธนกิจ และตำแหน่งล่าสุดคือ รองประธานกลุ่มพัฒนาธุรกิจ

นายกมลสุทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากมหาวิทยาลัยแมสซาจูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประวัติของ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คณะกรรมการ”
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบัญชี
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายไกรลักขณ์เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในสายงานวาณิชธนกิจและการลงทุนเป็นเวลากว่า 10 ปี เคยร่วมงานกับธนาคารสัญชาติไทยและต่างชาติในการช่วยเพิ่มมูลค่าขององค์กรให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมกิจการและการระดมเงินทุน โดยล่าสุด ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายไกรลักขณ์ เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในช่วงระหว่างปี 2554-2556 และยังเคยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asian Best CFOs จากนิตยสาร Corporate Governance Asia เมื่อปี 2555

นายไกรลักขณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินจาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงินจาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวินเซ็นต์ เซียว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 19 กันยายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายวินเซ็นต์ เซียว ได้เข้าร่วมงานกับ TTA ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อย 58.22 และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างที่ร่วมงานกับเมอร์เมดได้รับผิดชอบในหลายบทบาทหน้าที่ ได้แก่ Head of Legal, Corporate Strategy, Investor Relations, Enterprise Risk Management and Company Secretary ก่อนหน้านั้น นายวินเซ็นต์ เคยร่วมงานกับบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต ประเทศไทย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และเคยร่วมงานกับ บริษัท Ferrier Hodgson Co., Ltd. ในตำแหน่ง Senior Manager (Legal) และบริษัท Effective Planners Co., Ltd. ในตำแหน่ง Plan Administrator ให้กับ Thai Petrochemical Industry Plc. นอกจากนี้ยังเคยร่วมงานกับบริษัท Deacons Graham & James ในตำแหน่ง Corporate and Government Lawyer ประเทศออสเตรเลีย

นายวินเซ็นต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Commerce (Accounting) และปริญญาตรี Laws (Honours) จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย ระดับปริญญาโท Business Administration (General Management) จาก Southern Cross University และปริญญาโท Business Administration (Oil & Gas) จาก Curtin University of Technology’s joint program with Aberdeen Business School ประเทศออสเตรเลีย และระดับปริญญาเอก Business Administration (Corporate Law & Governance) จาก University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ นายวินเซ็นต์ ยังผ่านการอบรมหลักสูตร Barrister-at-Law & Solicitor จากประเทศออสเตรเลีย และ Solicitor จากประเทศอังกฤษและเวลส์ รวมถึงหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 175/2556 และหลักสูตร Diploma of Director Examination Program รุ่น 38/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20 มกราคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายเดวิด อึ้ง เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์จากสายงานอุตสาหกรรมการเงิน โดยมีประสบการณ์ ด้านตลาดทุนที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี นายเดวิด อึ้ง เคยดำรงตำแหน่ง Head of Institutional Equities ของ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศสิงคโปร์ และก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารให้กับ Goldman Sachs โดย เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทต่างๆ ตั้งแต่กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ไปจนถึงธนาคารระดับ ภูมิภาค โดยนายเดวิด อึ้ง เคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับ Ernst & Young ในกัวลาลัมเปอร์

นายเดวิด อึ้ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยลินคอร์น ประเทศนิวซีแลนด์ และยังได้รับคุณวุฒิ CFA ® Charter จากสถาบัน CFA Institute ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

นายซิกมันต์ สตรอม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-อะโกรและโลจิสติกส์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 6 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ) : 0.0079

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายซิกมันต์ สตรอม มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 37 ปี ในธุรกิจเดินเรือและขนส่ง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารคลังสินค้า การเดินเรือ และขนส่งทางเรือ ในประเทศแถบอินโดจีนอีกด้วย นายซิกมันต์ ร่วมงานกับกลุ่ม TTA มาเป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ได้สร้างผลการดำเนินงานที่ดีเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะการทำงานในตำแหน่งประธานบริษัท บาคองโค ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยรายใหญ่ในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนนั้น มีผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง

นายสมชาย อภิญญานุกุล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายสมชาย อภิญญานุกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และได้เข้าร่วมงานกับ TTA ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท สยามทาโก้ จำกัด และบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนเข้าร่วมงานกับ TTA นายสมชาย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอคโค่ ประเทศไทย ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล (โรงงาน สระบุรี) บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงไทย จำกัด มหาชน และ ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟาบริเนท ประเทศไทย

นายสมชาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโทสาขา International Business จากมหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และได้ผ่านการอบรม ในหลักสูตร The Predictive Index System ประเทศสิงคโปร์ HRMS Seminar กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และ PMAT ประเทศไทย นอกจากนี้ นายสมชาย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 160/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย