EN TH

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2562 2561 2560
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี  ประจำปี 
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB